Aktuality / Správy

Vitajte na stránkach www.seg.sk. Veríme, že na stránkach nájte užitočné informácie. V ponuke našich službieb nájdete:
 • Poradenská činnosť
 • Enviromentálny servis
 • Sprostredkovateľská činnosť
 • Semináre a školenia

Služby


Poradenská činnosť

 • Odborné poradenstvá a konzultačná činnosť v oblasti životného prostredia
 • Poskytovanie informácií o možnostiach čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych a predvstupových fondov EÚ
 • Poradenstvo pri spracovávaní projektov čerpania fondov EÚ
 • Vypracovanie projektov na získanie podpory so štrukturálnych a predvstupových fondov EÚ
 • Analýza a odporúčania vhodných postupov v procese realizácie a implementácie projektu
 • Metodické inštrukcie v EÚ problematike pri implementácii projektov podporovaných zo zdrojov EÚ v oblasti životného prostredia
 • Ponúkame Vám možnosť konzultácií pri vybavovaní úverových liniek pre realizáciu projektu.
 • Odborné poradenstvo pri príprave ponuky pre verejné obstarávanie

Sprostredkovateľská činnosť

Sprostredkovanie subdodávateľských organizácií
Zabezpečenie obstarávateľských procesov

Semináre a školenia

Zabezpečujeme semináre a školenia v oblasti poskytovania informácií
o možnostiach čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych
a predvstupových fondov EÚ v oblasti životného prostredia

Odborné poradenstvá a konzultačná činnosť v oblasti životného prostredia
 • posudzovanie vplyvov na životné prostredie
 • komplexná poradenská činnosť v oblasti odpadového hospodárstva a ochrany vôd
 • ekologické audity
 • vypracovanie návrhov na riešenie problematiky nebezpečných odpadov, kontaminovaných vôd a zemín
 • vypracovanie programov odpadového hospodárstva
 • vypracovanie programov znižovania znečisťovania vôd škodlivými látkamia obzvlášť škodlivými látkami
 • vypracovanie identifikačných listov nebezpečných odpadov
 • vypracovanie havarijných plánov, prevádzkových poriadkov, technologických reglementov

Enviromentálny servis


V oblasti sanácii a rekultivácii starých ekologických záťaží zabezpečujeme
 • prieskum znečistenia - zistenie úrovne a rozsahu kontaminácie znečistených lokalít
 • spracovanie rizikovej analýzy - určenie miery rizika pre zdravie človeka a ekosystémy plynúce z prítomnosti cudzorodých látok v zložkách životného prostredia
 • sanačné a rekultivačné práce - realizácia opatrení, ktoré znížia mieru ohrozenia na prijateľnú hranicu (skládky komunálnych a priemyselných odpadov, odkaliská, haldy a pod.)

Analýza odpadov

Naša spoločnosť zabezpečuje v rámci spolupráce s akreditovanými laboratóriami nasledujúce činnosti:
 • analýzy odpadov - údaje o chemickom zložení, fyzikálnych, mikrobiologických, biologických a toxikologických vlastnostiach vzoriek pevných a kvapalných materiálov rôzneho druhu a pôvodu podľa požiadaviek legislatívy odpadového hospodárstva
 • environmentálne informácie - údaje o znečistení životného prostredia, o zdrojoch kontaminácie a ich vlastnostiach, o možnostiach a postupoch sanácie a revitalizácie kontaminovaného územia v zmysle platných environmentálnych zákonov
 • komplexné technologické informácie - súvisiace so zneškodňovaním odpadov, s výrobou a aplikáciou kompostov na poľnohospodárske pôdy

Geologické práce


Naša spoločnosť zabezpečuje v rámci geologických prác v spolupráci so svojímy partnermi :
 • projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh ložiskového geologického prieskumu, hydrogeologického prieskumu, inžinierskogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia
 • vypracovanie hydrogeologických posudkov rôzneho druhu
 • spracovanie návrhov na ochranné pásma vodných zdrojov
 • prieskum znečistenia podzemných vôd a zemín
 • vypracovanie návrhov na riešenie kontaminovaných území a realizácia sanačných opatrení
 • inžinierska geológia - posudky, prieskumy, mapy
 • posudzovanie zosuvných území

Copyright ©2020 S.E.G. s.r.o.