Aktuality / Správy

Vitajte na stránkach www.seg.sk. Veríme, že na stránkach nájte užitočné informácie. V ponuke našich službieb nájdete:
  • Poradenská činnosť
  • Enviromentálny servis
  • Sprostredkovateľská činnosť
  • Semináre a školenia

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP ŽP do konca roka 2009 (aktualizácia k 1.10.2009)

Prioritná os
Operačný cieľ
Dátum zverejnenia
Dátum uzávierky
Alokácia v EUR

1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd

1.1 Zásobovanie
obyvateľstva pitnou vodou
z verejných vodovodov
21.8.2009
23.11.2009
150 000 000
1.2 Odvádzanie a čistenie
komunálnych odpadových
vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ
2 Ochrana pred povodňami

2.1 Preventívne opatrenia na ochranu pre povodňami – I.skupina aktivít

december 2009
90 dní od zverejnenia
40 000 000

3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

3.1 Ochrana ovzdušia

- I. a III. skupina aktivít

3.8.2009
3.11.2009
100 000
4 Odpadové hospodárstvo

4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov

november 2009
90 dní od zverejnenia
50 000 000


späť
Copyright ©2020 S.E.G. s.r.o.